Oplever du fejl? Send os en e-mail

Vedtægter for den selvejende institution Idrætshøjskolen Bosei

(4. udgave – vedtaget på ordinær generalforsamling d. 25-06-2020)

Hjemsted, værdigrundlag og formål

§ 1 stk. 1 – Hjemsted

Idrætshøjskolen Bosei er en privat selvejende institution med hjemsted i Vordingborg kommune. Skolen er stiftet ved konstituerende skolekredsgeneralforsamling 3. marts 2008.

§ 1 stk. 2 – Værdigrundlag

Idrætshøjskolen Bosei bygger på Grundtvigs tanker om oplysning og frisind og er inspireret af den japanske uddannelsestænker, Dr. Shigeyoshi Matsumae’s principper om global humanisme, oplevet i et internationalt og tvær-generationelt læringsrum, hvor fysisk og mental træning er i balance.

Idrætshøjskolen Bosei skaber et rum med frihed til at tænke og tale, hvor viden og færdigheder opøves på en sådan måde, at argumenter og holdninger kan mødes og brydes på tolerancens vilkår – som basis for oplysning, dannelse, fysisk træning og demokratisk medborgerskab.

Socialt samvær, udveksling af informationer, fordybelse og fornyelse skal stå centralt i alle dele af skolens virksomhed, ligesom undervisningen skal bæres af undren, engagement og faglighed. Idrætshøjskolen giver almen dannelse og færdigheder, som kan være til nytte i livet.

§ 1 stk. 3 – Formål

Idrætshøjskolen Boseis formål er, inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler at drive en folkehøjskole, der har til opgave at tilbyde undervisning i diverse idrætsgrene – herunder især i en række kampsportsgrene og den filosofi, som er disses åndelige baggrund. I Undervisningen lægges vægt på respekten for medmennesket. Udover sportsfagene tilbydes linjeundervisning i: kommunikation, globalisering og fred samt i sprogene: japansk, engelsk og dansk. I tilslutning til linjeundervisningen tilbydes eleverne et stort antal valgfag af kulturel, kunstnerisk, samfundsfaglig og filosofisk art.

Idrætshøjskolen skal altid have en klar overvægt af danske elever, men derudover søges elever fra hele verden – herunder især fra EU, Norden og Japan.

Lange og korte kurser udbydes året rundt, og samtlige kurser er åbne for alle. De lange kurser tilrettelægges med særligt hensyn til unge mellem 18 og 25 år, mens nogle af de korte kurser desuden tager hensyn en ældre aldersgruppes særlige behov.

Skolens drift

§ 2 stk. 1

Skolen er ejer af den faste ejendom Evensølundvej 5, 4720 Præstø matr. nr. 31 C Faksinge By, Beldringe (med flere), hvorfra skolens undervisning foretages.

§ 3 stk. 1

Skolens drift gennemføres med tilskud fra det offentlige, ved betaling fra skolens elever, ved økonomiske bidrag fra skolekredsen og ved den støtte, skolen i øvrigt kan opnå fra anden side.

§ 3 stk. 2

Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende.

§ 3 stk. 3

Den del af skolens kapital, som ikke er bundet i fast ejendom, inventar og samlinger eller som er nødvendig til skolens drift, skal anbringes i overensstemmelse med reglerne i §8 i lov om frie kostskoler.

§ 3 stk. 4

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen råder over.

§ 3 stk. 5

Værdipapirer skal i værdipapircentraler noteres i skolens navn. Det skal sikres, at midlerne kun anvendes i skolens øjemed

Skolekredsen

§ 4 stk. 1

I skolekredsen kan optages private, myndige personer, der har interesse for institutionen. Uden stemmeret kan skolens personale og elever optages i skolekredsen. Optagelsen godkendes af bestyrelsen og kan indankes for generalforsamlingen. Optagelsen har først virkning, når det fastsatte årskontingent er betalt. Skolen fører et medlemskartotek.

§ 4 stk. 2

Skolekredsens medlemmer har ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art, men har adgang til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmerne har intet personligt ansvar for skolens forpligtelser.

§ 4 stk. 3

Medlemmerne af skolekredsen og ansatte på skolen har ret til indsigt i skolens budgetter og regnskaber. Retten omfatter indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, årsrapporter, byggeregnskaber samt oplysninger til brug ved tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Endvidere gælder indsigten revisionsprotokoller, der er forelagt bestyrelsen.

Generalforsamling

§ 5 stk. 1

Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer. Herudover kan bestyrelsen vælge at indbyde personer (f.eks. medarbejdere) til deltagelse i generalforsamlingen – dog uden stemmeret.

§ 5 stk. 2

Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne (jfr. § 17.) og træffer beslutning om skolens eventuelle nedlæggelse (jfr. § 18.).

§ 5 stk. 3

Institutionens generalforsamling afholdes på skolens adresse og indkaldes af bestyrelsen med et varsel af mindst tre uger og højst fem uger ved skriftlig meddelelse til alle skolekredsens medlemmer.

§ 5 stk. 4

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Skolens årsrapport udsendes til skolekredsens medlemmer senest 14 dage før den generalforsamling, hvor årsrapporten skal behandles.

§ 6 stk. 1

Institutionens ordinære generalforsamling afholdes senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 6 stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller institutionens revisor finder det hensigtsmæssigt, eller når det besluttes af generalforsamlingen eller efter skriftligt forlangende fremsat af mindst femten medlemmer af skolekredsen.

§ 6 stk. 3

Forslag til dagsorden må indsendes til bestyrelsen samtidig med, at begæringen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling fremkommer.

§ 7 stk. 1

Dagsorden for institutionens ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstanderens beretning
 4. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
 5. Orientering om budget for det kommende skoleår
 6. Indkomne forslag fra medlemmer af skolekredsen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Fastsættelse af årskontingent for skolekredsens medlemmer

§ 7 stk. 2

Forslag, der ønskes behandlet, skal være skolen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og eventuelle forslag skal bekendtgøres for skolekredsens medlemmer senest ugedagen før generalforsamlingen.

§ 8 stk. 1

Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandling, stemmeafgivelsen og afstemningsmåden.

§ 8 stk. 2

Over det på generalforsamlingen passerede og evt. vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 9 stk. 1

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer af skolekredsen – jfr. dog §17 og §18. For at være stemmeberettiget må der ikke være et restanceforhold til skolen..

§ 9 stk. 2

I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages ny afstemning. Står stemmerne lige, træffes afgørelse ved lodtrækning.

§ 9 stk. 3

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jfr. dog § 18.

Bestyrelsens sammensætning

§ 10 stk. 1

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jfr. §7, stk. 2 og 3, i lov om frie kostskoler, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende valgperiode.

§ 10 stk. 2

Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer, der vælges for 2 år, således at der i alle ulige årstal vælges 4-5 bestyrelsesmedlemmer og i alle lige år 3-4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

§ 10 – stk. 3

Der er reserveret en plads i bestyrelsen (og skolekreds) til en repræsentant for Tokai University. Bopælskravet kan fraviges for repræsentanten fra Tokai University og vedkommende kan lade sig repræsentere af en suppleant ved bestyrelsesmøderne.

§ 10 stk. 4

Ingen ved skolen ansat og ingen af skolens nuværende elever kan være medlem af bestyrelsen – heller ikke som repræsentant for andre – eller udpege medlemmer til denne. Forstanderen og en repræsentant for skolens øvrige medarbejdere kan uden stemmeret deltage i møderne. Bestyrelsen kan dog beslutte at afholde møder, hvori der deltager flere af skolens medarbejdere eller beslutte, at der kun deltager medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsens arbejde m.v.

§ 11 – stk. 1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen m.v., herunder dennes økonomi. Det påhviler bestyrelsen at påse, at reglerne i love og bekendtgørelser m.v. for folkehøjskoler overholdes, samt at skolen ledes i overensstemmelse med sit formål.

Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn.

§ 11 stk. 2

Bestyrelsen er over for myndighederne (ministerie/styrelse) ansvarlig for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Bestyrelsen fastsætter skolepengene i samarbejde med ledelsen.

Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport.

Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

§ 11 stk. 3

Bestyrelsen træffer sin afgørelse ved stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede og deltager i afstemningen. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret flertal på to tredjedele.

§ 11 stk. 4

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse.

§ 11 stk. 5

En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold.

§ 11 stk. 6

Bestyrelsesmedlemmer er ikke berettiget til at modtage honorar af skolens midler. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter ikke i øvrigt personligt for skolens gæld.

§ 11 stk. 7

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst tre af dens medlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 11 stk. 8

Formanden leder forhandlingerne og sørger for, at beslutninger indføjes i en beslutningsprotokol, som skal underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Det til protokollen tilførte skal godkendes af bestyrelsen på førstkommende møde.

§ 12  stk. 1

Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og ansætter og afskediger efter indstilling fra forstanderen de til skolen knyttede fastansatte lærere. Bestyrelsen varetager i øvrigt institutionens anliggender i overensstemmelse med nærværende vedtægter. Bestyrelsen har ansvaret for at give myndighederne (ministeriet/styrelse) meddelelse om skolens nedlæggelse. Endvidere har bestyrelsen i så tilfælde ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter loven, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom, jfr. nedenfor § 18.

Skolens daglige ledelse

§ 13 stk. 1

Forstanderen, der overfor myndighederne (ministeriet/styrelse) har det pædagogiske ansvar, forestår den daglige ledelse af skolen og foretager tillige indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af de til skolen knyttede fastansatte lærere. Forstanderen ansætter og afskediger skolens øvrige medarbejdere.

Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt mv.

§ 13 stk. 2

Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander.

Medarbejderråd

§ 14 stk. 1

Skolens medarbejdere er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om Inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt mv.

§ 14 stk. 2

Skolens forstander og faste medarbejdere kan danne et medarbejderråd. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i alle relevante spørgsmål, herunder ordensregler og omgangsformer – samt om ansættelse og afskedigelse af personale.

Regnskab og revision

§ 15 stk. 1

Skolens regnskabsår er kalenderåret.

§ 15 stk. 2

Årsrapporten udarbejdes senest i 1. kvartal i det følgende regnskabsår. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om revision af frie kostskoler. Årsrapporten skal forsynes med revisionspåtegning af skolens revisor.

§ 15 stk. 3

Revisionen skal normalt være afsluttet i 1. kvartal i det følgende regnskabsår, hvorefter det reviderede regnskab sendes til formanden til forelæggelse for bestyrelse og generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport før forelæggelse på generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive skriftlig erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jfr. lovens §7.

Tegningsret

§ 16 stk. 1

Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forbindelse med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

Vedtægtsændringer

§ 17  stk. 1

Ændring af vedtægterne skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettiget skolekredsmedlemmer på generalforsamlingen.

§ 17 stk. 2

Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet – medmindre særlige undtagelsesbestemmelser er gældende.

Nedlæggelse

§ 18 stk. 1

Bliver det umuligt eller uønskeligt at fortsætte skolens drift, kan to på hinanden følgende generalforsamlinger med ¾ af de fremmødte stemmer træffe bestemmelse om skolens ophør i hvilket tilfælde skolens formue, efter skolekredsens nærmere bestemmelse, skal anvendes til formål der støttes i henhold til gældende regler for frie kostskoler. Institutionen skal opløses, såfremt den ophører med at drive undervisningsvirksomhed i overensstemmelse med formålsparagraffen. Den siddende bestyrelse skal ved skolens nedlæggelse fungere videre, indtil det økonomiske opgør af skolens aktiver og passiver er gennemført efter loven eller overgået til behandling i skifteretten. Bestyrelsen underretter myndighederne (ministeriet/styrelse) om institutionens nedlæggelse.

§ 18  stk. 2

Overskydende midler anvendes med myndighederne (ministeriet/styrelse) godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Log over vedtægtsændringer 

 1. udgave Skolens første vedtægter godkendtes på konstituerende skolekredsgeneralforsamling den 3. marts 2008.
 2. udgave Vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger d. 27. oktober 2008 og den 18. november 2008.
 3. udgave Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 9. april 2019 og den ekstraordinære generalforsamling d. 13. juni 2019.
 4. udgave Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 25. juni 2020.

Dansk idrætshøjskole. Med et japansk twist.

De indbydende lokaler, overraskende rum, lækre sportsfaciliteter, de smukke omgivelser og den helt særlige stemning opleves bare bedst 'live'. Vi vil derfor gerne invitere dig på besøg til en rundvisning og en lækker frokost.

Se dine muligheder, få svar på dine spørgsmål - og ikke mindst mulighed for at sikre DIN plads på et af de kommende semestre.

Rundvisningen er dog helt uforpligtende og vi betaler selvfølgelig gerne dine udgifter til transport.

Vi glæder os til at møde dig!

Book en rundvisning Tilmeld dig et ophold